Blog Post

„Czynny żal” w 2021 roku – w jaki sposób podatnik może go złożyć
Business woman in dark suit holding credit card, using laptop and writting on notebook, Business and online shopping concept
Porady

„Czynny żal” w 2021 roku – w jaki sposób podatnik może go złożyć 

Złożenie przez podatnika „czynnego żalu” czyli w zasadzie doniesienie na samego siebie do urzędu skarbowego z powodu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego umożliwia odstąpienie organu podatkowego od ukarania podatnika [2]. Została uregulowana w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego [1].

Kiedy podatnik może złożyć „czynny żal” ?

Obywatel może skorzystać z instytucji czynnego żalu w przypadku gdy organ podatkowy nie posiada wiedzy o przestępstwie lub wykroczeniu skarbowym popełnionym przez podatnika.

Tak będzie m.in. wtedy, gdy  podatnik :

 • „ nie złożył zeznania podatkowego w terminie
 • nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe
 • nierzetelnie wystawiał faktury
 • nie zapłacił lub zapłacił nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT
 • bezprawnie stosował obniżone stawki VAT
 • bezprawnie stosował zwolnienie VAT
 • zataił przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej
 • wyłudził zwrot należności celnej
 • wyłudził pozwolenie celne” [3] .

Podczas składanego czynnego żalu należy załączyć wszystkie dokumenty które zostały zatajone, lub będą potrzebne do decyzji odpowiednich organów.

Czynny żal podatnik może złożyć elektronicznie 

W 2020 roku zmieniły się zasady składania «czynnego żalu». Z art. 26 Tarczy antykryzysowej 1.0 [4] do K.k.s. został dodany art. 16 par. 4 zgodnie z którym zawiadomienie wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy o którym mowa w Ordynacji podatkowej [5].

W świetle art. 3 pkt 14) Ordynacji podatkowej portal podatkowy jest to „(…) system teleinformatyczny administracji skarbowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, (…) w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej”.

Serwis podatkowy zaleca składanie «czynnego żalu» „(…) na skrzynkę e- PUAP właściwego urzędu skarbowego, korzystając z wzoru pisma ogólnego, lub przez podatki.gov.pl”. Póki co z e- PUAP można korzystać „(…) do czasu uruchomienia funkcjonalności na podatki.gov.pl” [6].

Podstawa prawna określająca „czynny żal”:

Art. 16 par. 1- 2 , par. 4 Kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. 2020.19)

Objaśnienie:

 1. Kodeks karny skarbowy: Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. 2020.19 )
 2. Instytucję tzw. «czynnego żalu» reguluje art. 16 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego zgodnie z którym nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.
 3. Biznes.gov.pl: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_73-czynny-zal (dostęp w dniu 26 listopada 2020 r.)
 4. Tarcza antykryzysowa 1.0 : Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020.568)
 5. Ordynacja podatkowa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2020. 1325)
 6. Portal podatkowy: https://www.podatki.gov.pl/uslugi-online/#czynny-zal (dostęp w dniu 26 listopada 2020 r.)

Zobacz Również

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *